OZNAM

Pokladňa na Blagoeovej 9 bude otvorená iba počas stránkových dní (pondelok a streda) od 8.00 hod. - 17.00 hod.

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za ubytovanie
 • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy)
 • poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • hazardné hry a výmaz z OR

Mestské časti spravujú dane:

 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy)
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Názov účtu
IBAN
Účel platby
Daň za užívanie verejného priestranstva
SK07 7500 0000 0000 2533 8163
úhrada dane za užívanie verejného priestranstva
Daň z nehnuteľnosti
SK75 0900 0000 0053 5353 5353
úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti
SK31 7500 0000 0000 2574 7653
úhrada dane z nehnuteľnosti
Daň z ubytovacej kapacity
SK91 7500 0000 0000 2592 6993
úhrada za daň z ubytovacej kapacity
Poplatok za odpad
SK36 7500 0000 0000 2592 7013
úhrada poplatku za odpad
Správne poplatky
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
úhrada správnych poplatkov
Odvody z hazardných hier a správne poplatky za vyjadrenia
SK2775000000000025827653
úhrada odvodov a správnych poplatkov

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií

Toto oddelenie zabezpečuje:

 • správu miestnych daní a miestneho poplatku ako správca dane, ktorým je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), a to dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
 • evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe oznamovacej povinnosti daňovníkov, overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej dane,
 • pohľadávky - vydáva potvrdenia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch
 • daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia na zaplatenie dane na jednotlivé dane a poplatky, vykonáva odvolacie konanie o riadnych opravných prostriedkoch a konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
 • evidenciu daní vrátane vysporiadania daňových nedoplatkov, vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom, vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu, kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela výzvy na zaplatenie dane, pripravuje podklady pre exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov,
 • vedenie operatívnej evidencie a rozúčtovanie miestnych daní podľa jednotlivých druhov dane,
 • vedenie registratúry a archívu dokladov miestnych daní a miestneho poplatku,
 • spracovávanie a predkladanie štatistických hlásení o miestnych daniach,
 • spracovávanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta o miestnych daniach, pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi magistrátu,
 • metodické usmerňovanie zamestnancov prvého kontaktu.

Kontakt na správcu dane

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9 850 05 Bratislava

Na túto adresu môžete ako fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou.

Úradné a návštevné hodiny

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Konzultačné dni (iba telefonicky)

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00  Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00