Dotačný program v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých

OZNAM

Podávanie žiadostí o dotáciu v programe Bratislava pre všetkých v roku 2024 bolo ukončené. Informácie o dotačných výzvach a výsledkoch sú aktualizované nižšie na stránke v časti Aktuálne dotačné výzvy 2024.

Jednou z viacerých možností, ako v rámci Bratislavy získať dotácie na projekty či rozvojovú činnosť, je dotačný program mesta v sociálnej oblasti s názvom Bratislava pre všetkých.

Dotačný program  podporuje sociálne projekty zamerané najmä na zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení a podporu rozvoja interných kapacít organizácií:  

  • ktoré sa venujú podpore osôb sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením v hlavnom meste
  • a ktoré realizujú najmä aktivity v oblasti poradenstva a prevencie, vzdelávania a komunitnej a terénnej práce

Informácie o  aktuálnych výzvach nájdete nižšie na tejto stránke. Viac informácií sa v čase vyhlásenia výziev dozviete aj na Facebookovej stránke Bratislava pre všetkých ↗︎ a na stránke na podávanie žiadostí ↗︎.

Ako funguje dotačný program?

Dotačný program financuje z vlastných zdrojov mesto Bratislava. V rámci programu sa vyhlasujú tematicky zamerané dotačné výzvy, do ktorých je možné poslať žiadosť o dotáciu, teda o podporu projektu. 

Projekt je premyslená, jednorazová alebo opakujúca sa činnosť, ktorá je časovo ohraničená a má určené zdroje – finančné, materiálne, ľudské. 

Posudzovanie projektov má na starosti odborná hodnotiaca komisia pozostávajúca z expertov a expertiek v danej oblasti a predstaviteľov a predstaviteliek mesta. Hodnotiaca komisia posudzuje žiadosti podľa kritérií, ktoré sú zverejnené v štatúte dotačného programu a prideľuje im bodové hodnotenie. Na základe odporúčaní hodnotiacej komisie rozhodujú o schválení a výške dotácií zastupiteľské orgány mesta.  

Po ukončení schvaľovania na tejto stránke zverejňujeme podrobné výsledky o podaných aj podporených žiadostiach, ako aj zloženie hodnotiacej komisie. Nájdete ich nižšie na tejto stránke v časti Dokumenty.  

Podrobnosti o zložení hodnotiacej komisie, spôsobe zaslania žiadosti a jej hodnotenia, ako aj ďalšie informácie nájdete v štatúte dotačného programu a vo Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 v znení neskorších dodatkov. 

Tematické oblasti výziev adresujú strategické priority mesta v  sociálnej oblasti. Už niekoľko rokov vyhlasujeme výzvy v týchto oblastiach:

  • podpora medzigeneračnej solidarity a kvality života seniorov a senioriek v Bratislave
  • deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
  • prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom
  • organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Zameranie a cieľ výziev, ako aj ich cieľové skupiny, nosné oblasti alebo iné špecifiká nájdete popísané v konkrétnej výzve.

Kto sa môže o dotáciu uchádzať?

Dotácie sa môžu poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ktorým je právnická osoba nezaložená za účelom podnikania, najmä nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia pôsobiaca na území hlavného mesta, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto alebo mestská časť hlavného mesta, ktorá nie je samosprávou a zároveň:

  • má sídlo na území hlavného mesta, alebo
  • pôsobí, vykonáva činnosť na území hlavného mesta, alebo
  • poskytuje služby osobám na území hlavného mesta

V dotačných výzvach môžu byť stanovené ďalšie odborné predpoklady pre žiadateľov o podporu, napr. preukázanie pôsobnosti v danej oblasti.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov podrobnejšie opisuje štatút dotačného programu a VZN č. 16/2012 v znení dodatkov.

Ako môžete podať žiadosť o dotáciu?

Žiadosť môžete podať len do vyhlásenej výzvy, v stanovenom termíne pre podávanie žiadostí. Dotačné výzvy sa zvyčajne vyhlasujú začiatkom roka a nájdete ich zverejnené na tejto stránke, ako aj na stránke na podávanie žiadostí (bratislava.egrant.sk), či sociálnych sieťach mesta. 

Žiadosti sa podávajú elektronicky vyplnením formulára na stránke bratislava.egrant.sk ↗︎. Vzor formuláru nájdete nižšie na tejto stránke. Následne žiadosť musíte podpísať a s požadovanými prílohami doručiť – poštou, na podateľňu hlavného mesta alebo do elektronickej schránky mesta. Presný postup nájdete opísaný vo výzve a štatúte dotačného programu ↗︎

Pred podaním žiadosti je dobré, ak máte projekt, na ktorý žiadate podporu, podrobne premyslený, najmä jeho ciele a spôsob ich naplnenia cez konkrétne aktivity.  

Pred písaním a podaním žiadosti môžete využiť konzultácie týkajúce sa obsahu projektu aj procesu prideľovania dotácií. Záleží nám na tom, aby boli podporené kvalitné projekty a žiadatelia, ktorí sú schopní projekt realizovať. Preto poskytujeme konzultácie a informačné semináre, o ktorých nájdete viac informácií v dotačných výzvach.  

Aká je výška podpory a spolufinancovania?

Každá dotačná výzva má stanovené maximálne, príp. aj minimálne sumy pre žiadosť o dotáciu.  

Dotačný program požaduje spolufinancovanie projektu žiadateľom. Ide o finančnú spoluúčasť žiadateľa na realizácii projektu, ktorá musí byť minimálne vo výške 10 % z čerpanej sumy dotácie.  

V prípade, že získate na svoj projekt dotáciu, musíte počítať s tým, že po ukončení projektu musíte urobiť zúčtovanie dotácie, ktoré sa skladá z obsahovej a finančnej správy o realizácii projektu. Podrobnosti o tejto povinnosti nájdete v štatúte dotačného programu, ako aj v zmluve o poskytnutí dotácie.  

Pred zostavovaním rozpočtu projektu a podaním žiadosti o dotáciu si prečítajte Oprávnené a neoprávnené výdavky v dotačnom programe ↗︎, kde sú uvedené aj účtovné doklady potrebné pre zúčtovanie. Z dotácie môžete hradiť len oprávnené výdavky. Informácie o oprávnených a neoprávnených výdavkoch, čerpaní a zúčtovaní dotácie nájdete nižšie.

Kontakt

Ak ste na tejto stránke nenašli odpovede na všetky vaše otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.

Aktuálne dotačné výzvy 2024

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty

Archív výziev, výsledkov a zložení komisií

2023

2022

2021

2020