Hlavné mesto má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým môže nakladať v medziach zákonov. Kúpu, predaj, prenájom, či iné zaobchádzanie s týmto majetkom regulujú aj vnútorné predpisy a podliehajú schváleniu príslušných orgánov - vedúci pracovník, primátor, mestské zastupiteľstvo podľa charakteru a hodnoty daného majetkového presunu.

Hlavnou zásadou pri nakladaní s majetkom mesta je hospodárnosť.

Znalecké posudky

2022

Znalecký posudok č. 10/2022 - Ing. Igor Niko

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky KN C 4666 a 4667 k. ú. Petržalka, pozemky KN C 967 a 968 k.ú. Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V a pozemky KN C 18168/2 a 18170/2 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.

Stiahnuť

Znalecký posudok č. 17/2022 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10374/1, parc. č. 10374/5 , parc. č. 10372 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I., LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov registra "C" KN parc. č. 22000/36, parc. č. 11903/284, parc. č. 11903/283, LV č. 5426, v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III., vo vlastníctve Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, za účelom vzájomného majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností.

Stiahnuť

Znalecký posudok č. 114/2022 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2, /3, spolu s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, za účelom predaja pozemku

Stiahnuť

Zverejnené znalecké posudky z predchádzajúcich rokov nájdete na stránke zverejnovanie.bratislava.sk ↗︎

Vecné bremená

Uzatvorené zmluvy a uznesenia

Uzatvorené zmluvy ↗︎uznesenia ↗︎ o zámenách pozemkov a zriadení vecného bremena, ktoré sa netýka technologickej infraštruktúry.

Pokiaľ si želáte vidieť iba uznesenia týkajúce sa vecných bremien, odporúčame pri vyhľadávaní zadať kľúčové slovo vecného bremena.