Bývanie a ubytovanie

Nový, spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov

23.11.2023

Bratislavskí mestskí poslanci dnes schválili nové pravidlá nájmu mestských bytov. Ambíciou je zvýšiť dostupnosť a efektívne využívanie bytového fondu hlavného mesta. Zároveň nastaviť spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov. To všetko s cieľom zohľadňovať pri nájomnej bytovej politike aktuálne sociálne potreby a demografický vývoj.

Rozvoj nájomného bývania v Bratislave je jednou z priorít hlavného mesta a magistrát realizuje viacero projektov na jeho podporu. Jednak rozširovaním fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi. Ale najnovšie aj nastavením jasných pravidiel pri prideľovaní týchto bytov.

Pravidlá nájmu bytov v správe hlavného mesta sa v súčasnosti riadia všeobecne záväzným nariadením, ktoré bolo prijaté pred vyše 16 rokmi, a v súčasnosti predstavuje už zastaraný systém prideľovania mestských nájomných bytov. Po širokej odbornej participácii bol preto vypracovaný a mestským poslancom predložený návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorý v nájomnej bytovej politike nastavuje jasné pravidlá.

„Po takmer 17 rokoch meníme pravidlá prideľovania mestských bytov tak, aby korešpondovali s mestskou bytovou politikou a reagovali na bytovú situáciu žiadateľov o bývanie a zároveň sme dokázali podporiť zamestnancov v potrebných profesiách pre chod mesta,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy, Lenka Antalová Plavuchová

Nové nariadenie, ktoré dnes mestskí poslanci odobrili, v sebe obsahuje príklady dobrej praxe zo zahraničia, metodiky prevencie straty bývania a základné princípy sociálneho bývania tak, aby využívanie bytového fondu bolo adresné a zároveň sociálne citlivé. Zároveň zvyšuje možnosti prístupu k dostupnému bývaniu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí v staršom veku, ľudí v bytovej núdzi a iné skupiny ľudí, ktoré sú znevýhodnené na trhu s bývaním.

Prehľad najpodstatnejších zmien oproti doteraz platnému všeobecne záväznému naradeniu:

I. Po novom budú byty rozdelené do 4 kategórií:

1.Byty pre osoby zabezpečujúce služby vo verejnom záujme - byty určené pre domácnosti zamestnancov zabezpečujúcich na území Bratislavy zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce 2.Dostupné bývanie - byty určené pre osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi 3.Dostupné bývanie s podporou - byty určené pre najviac ohrozené osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi a ich situácia si vyžaduje určitý druh podpory 4.Byty zvláštneho určenia (bezbariérové byty) - byty určené pre domácnosti, ktorých členom je osoba s telesným, alebo iným zmyslovým znevýhodnením

II. Upravujú sa podmienky oprávnenosti (napr. zavedenie hornej hranice príjmu) s cieľom zvýšiť dostupnosť, adresnosť, ale aj udržateľnosť bývania a elimináciu nežiaducich javov (napr. aby sa nájomné bývanie nedostávalo osobám, ktoré si ho vedia vzhľadom na svoj príjem zadovážiť objektívne aj inak).

III. Mení sa zloženie a činnosť bytovej komisie, odborného poradného orgánu primátora/starostu, ktorá bude zároveň zabezpečovať aj kontrolu dodržiavania pravidiel prideľovania nájomného bývania. Cieľom je po vzore najlepších príkladov z praxe zo zahraničia (napr. Praha, Brno) zavedenie striktne odborného a objektivizovaného rozhodovania o prideľovaní nájomných bytov. Spôsob výberu budúcich nájomcov zo zoznamu žiadateľov bude transparentný, s jednoznačne vymedzenými kritériami a detailne opísaným bodovým hodnotením vylučujúcim subjektívne, či svojvoľné posudzovanie alebo zásahy.

IV. Upravuje sa maximálna dĺžka doby nájmu a ruší sa možnosť uzavretia zmluvy na dobu neurčitú s cieľom zvýšiť flexibilitu, dostupnosť a za každých podmienok adresnosť mestského nájomného bývania a znemožnenie odkúpenia bytov do osobného vlastníctva nájomcami. Nové schválené nariadenie sa primerane vzťahuje aj na byty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestských častí. Je na rozhodnutí mestskej časti, či aplikuje priamo toto nové mestské nariadenie, prijme vlastné VZN alebo upraví existujúce tak, aby bolo v súlade s novou politikou hlavného mesta v oblasti nájomného bývania, vyjadrenou aj v schválenom novom všeobecne záväznom nariadení.

Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto systematicky pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale tiež zmeny územného plánu a nastavenie nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3 000 nových bytov, vrátane nájomných. Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zasa zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania. A koncom leta sme spustili výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke, čo predstavuje historický míľnik v rozvoji nájomného bývania a prvú výstavbu nájomného bytového domu priamo v réžii mesta za posledných 9 rokov. V súčasnosti máme rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. Spoločne s ďalšími nástrojmi na rozvoj bytového fondu by sme chceli mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných bytov.

Zdieľať