Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ↗︎Zákonom o ochrane osobných údajov ↗︎.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Informácie o Zodpovednej osobe

Hlavné mesto má poverenú zodpovednú osobu: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

Ak hovoríme o plnení zákonných povinností, ide o plnenie povinností ustanovených v osobitných právnych predpisoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Ak hovoríme, že spracúvanie prebieha vo verejnom záujme, ide plnenie úloh a oprávnení, pri ktorých je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa osobitných právnych predpisov, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné.
Hlavné mesto, ako prevádzkovateľ, má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov, napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ↗︎; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ↗︎.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok uvedených v čl. 6 Nariadenia. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Všeobecné účely

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ↗︎Zákonom o ochrane osobných údajov ↗︎.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany a nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov

Správa registratúry vrátane evidencie pošty

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; súvisiace vykonávacie predpisy
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Evidenčné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov; údaje obsiahnuté v dokumentoch podliehajúcich správe registratúry, sú uchovávané v súlade so stanovenými lehotami podľa jednotlivých účelov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, Národnému archívu SR, inému oprávnenému orgánu štátu.

Bádateľská agenda - Prístup k archívnym dokumentom

Pri plnení zákonných povinností v spojení s verejným záujmom spracúvame vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; súvisiace vykonávacie predpisy
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Osobné údaje týkajúce sa podmienok sprístupnenia (žiadosti, komunikácia a pod.) sú uchovávané po dobu 10 rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra SR, Národnému archívu SR, inému oprávnenému orgánu štátu, pôvodcovi, právnemu nástupcovi a vlastníkovi dokumentov, VÚC, OÚ, FO, PO v súvislosti s ich činnosťou podľa osobitého zákona.

Vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí dotknutých osôb, v súlade s:

 • Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytujú sa dotknutej osobe, príslušnému orgánu štátu a v nevyhnutnom rozsahu inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti.

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa vybaviť žiadosti o sprístupnenie informácií, vrátane konania o opravných prostriedkoch podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti/ukončenia konania a môžu byť poskytnuté žiadateľovi a inému oprávnenému orgánu štátu (príslušný súd, iný prevádzkovateľ, ak sa ho žiadosť týka).

Verejné obstarávanie

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa realizovať verejné obstarávanie pre dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonmi:

 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - zákon č. 595/2005 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov (podlimitná zákazka) 10 rokov (nadlimitná zákazka) a môžu byť poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie, v primeranom rozsahu zverejnené na webovom sídle (zákonná povinnosť), poskytnuté inému oprávnenému orgánu štátu.

Projekty zo štrukturálnych fondov

Je zákonnou povinnosťou v spojení s verejným záujmom spracovať dokumentáciu potrebnú pre vyúčtovanie mzdových výdavkov a podkladov v súvislosti so zapojením sa do štrukturálnych fondov v súlade s:

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov, mzdové listy po dobu 50 rokov a sú poskytované riadiacemu orgánu, orgánu auditu, certifikačnému orgánu, Európskej komisii, inému oprávnenému orgánu, vo vymedzenom rozsahu účastníkom projektu a zmluvným stranám.

Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov od vybavenia sťažnosti a sú poskytované sťažovateľovi, osobám, ktorých sa sťažnosť týka, inému oprávnenému orgánu štátu.

Vybavovanie petícií

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie petícií v súlade s právnymi predpismi:

 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • iné osobitné zákony, ktoré môžu ustanoviť náležitosti petície (najmä zákon č. zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov a sú poskytované Ministerstvu vnútra, iným oprávneným orgánom štátu.

Súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia, ktorý je vo Verejnom záujme (ochrana záujmov štátu, efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu), v súlade s právnymi predpismi:

 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, - zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 20 rokov a poskytované príslušnému súdu, orgánom činným v trestnom konaní, účastníkom sporov, subjektom konania, iným oprávneným orgánom štátu.

Ekonomická agenda a jej spracovanie, účtovníctvo

Prevádzkovateľ pri plnení svojich zákonných povinností spracúva osobné údaje podľa predpisov:

 • zákon č. 413/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2013 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytované príslušnému daňovému úradu, inému oprávnenému orgánu štátu, objednávky, faktúry a zmluvy sa zverejňujú na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv.

Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa prešetriť podnety a zabezpečiť zákonný postup pri ich prešetrovaní v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytované účastníkom konania, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Ministerstvu spravodlivosti SR, inému oprávnenému orgánu štátu.

Získavanie a poskytovanie kontaktných údajov

Je vo verejnom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť riadnu a včasnú komunikáciu, pri ktorej dochádza k získavaniu osobných údajov osôb, s ktorými vedie komunikáciu, zamestnancov (zamestnancov dodávateľov služieb, orgánov štátnej a verejnej správy), iné kontaktné údaje v rámci zákonnej činnosti. Spracúvanie prebieha podľa osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú činnosť prevádzkovateľa, ukladajú mu úlohy a povinnosti v spojení s § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov alebo po dobu, kým je dotknutá osoba evidovaná ako kontaktná a/alebo po dobu platnosti zmluvných vzťahov. Osobné údaje sú poskytované zmluvným stranám, stranám komunikácie.

Práva dotknutých osôb

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ↗︎Zákonom o ochrane osobných údajov ↗︎.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť svoje práva, súvisiace so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v prípade potreby môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií týkajúcich sa vašej totožnosti, v súlade s čl. 12 ods. 6 Nariadenia. Cieľom overenia totožnosti je zamedzenie prístupu k osobným údajom neoprávneným osobám.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opravíme/doplníme.

Právo na vymazanie

Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. O podmienkach odvolania súhlasu vás informujeme pri jeho získavaní. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemusí automaticky znamenať likvidáciu osobných údajov (pozri právo na vymazanie).

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Svoje práva môžete uplatniť na adrese prevádzkovateľa a/alebo môžete kontaktovať Zodpovednú osobu.

Dokumenty