Doprava

Pokračujeme s prípravou električky pred SND

29.4.2024

Električka pred SND nebude rušiť divadelnú umeleckú produkciu. Potvrdila to štúdia realizovateľnosti vypracovaná Slovenskou technickou univerzitou a rešpektovanými odborníkmi. Pokračujeme tak s prípravou výstavby ďalšej novej električkovej trate, Pribinova-Košická. Nasledovať budú diskusie s Ministerstvom kultúry SR a divadlom o organizácii stavebných prác tak, aby minimalizovali dopad na prevádzku divadla počas výstavby trate, a výber preferovaného variantu konštrukcie trate v priestore nad podzemnou garážou.

Štúdia realizovateľnosti sa venovala vplyvu hluku a vibrácií z prevádzky električky na chránené priestory jednotlivých sál SND, resp. na činnosť umeleckej produkcie. Odborníci cez stovky simulácií vyhodnocovali viaceré parametre, ako napríklad rôzne konštrukcie koľajovej dráhy, hrúbky koľajových dosiek a antivibračných rohoží, uchytenie koľajníc, rýchlosť a spôsob prejazdu. Dôležitou premennou boli aj dva varianty riešenia časti podzemnej garáže, ktorá sa nachádza v priestore pred divadlom, priamo pod budúcou traťou.

Hluková štúdia, na základe vyhodnotenia a analýz množstva meraní, vo svojom závere konštatuje, že prevádzka električiek pred budovou SND nebude spôsobovať vo vnútornom prostredí priestorov opery a baletu, činohry a štúdia, rušenie zvukovými udalosťami generovanými prejazdom električiek. Modrý salón, ktorý pôvodne nebol navrhnutý na umeleckú produkciu, ale na prevádzku kaviarne, je aj v súčasnosti, vzhľadom na svoje umiestnenie v priamom kontakte s prednou sklenenou fasádou budovy a riešenie obvodového plášťa, nedostatočne izolovaný voči prenikaniu zvuku z vonkajšieho priestoru. Aj pri ňom však štúdia konštatuje, že zvýšením zvukovej izolácie obvodového plášťa je možné docieliť, aby ani tu prejazdy električky nespôsobovali rušenie.

Pri meraniach, ktoré sa venovali vplyvu vibrácií na vnútorné prostredie budovy SND pri prejazde električky, posudzovali odborníci dve alternatívy, a síce so zachovaním garáží pod traťou, ako aj so zasypaním časti garáží. Vo svojom závere rovnako skonštatovali, že prejazd električky popred budovu SND pri stanovených rýchlostiach neprekročí v priestoroch opery, činohry a štúdia prípustné hodnoty vibrácií. V Modrom salóne je v niektorých prípadoch hodnota vibrácií vyššia. Nakoľko však ide o veľmi malý priestor, aj tu je možné technickými opatreniami tieto účinky minimalizovať.

„Akustická pohoda SND bola pre nás od začiatku tohto projektu prioritou, a jasne som komunikoval, že k vybudovaniu novej trate pristúpime len za podmienky, že nebude mať negatívne dopady na divadlo. Som rád že STU a odborníci teraz potvrdili už konkrétne spôsoby takéhoto riešenia novej trate. Do rozvoja a modernizácie MHD investujeme obrovské úsilie a rozvoj električkových radiál je v tomto absolútne zásadný. Na takéto zásadné infraštruktúrne projekty, pochopiteľne, vždy bývajú rôzne názory a pohľady. Dnes už ale vďaka odborníkom vieme, že nová trať nebude predstavovať problém pre prevádzku divadla. Je to dôležitý krok k výstavbe úplne novej električkovej trate, ktorá pre desiatky tisíc cestujúcich denne lepšie prepojí Petržalskú a Dúbravsko-Karloveskú radiálu s Ružinovskou radiálou,“ uviedol primátor hlavného mesta, Matúš Vallo.

Závery štúdie realizovateľnosti doplnili a aj potvrdili výsledky štúdií a analýz dát z minulosti, s ktorými mesto pracovalo pri plánovaní tejto električkovej trate a na základe ktorých dospelo k záveru, že ako najvýhodnejší variant trasovania električky v tzv. novom bratislavskom centre je práve trasa po Pribinovej ulici. Výsledky štúdie rovnako potvrdili aj závery medzinárodnej odbornej pracovnej skupiny, ktorú hlavné mesto zriadilo ešte v roku 2021, kde nezávislí experti konštatovali, že pred divadlom je možné stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo, za podmienky spresnenia vhodných riešení prostredníctvom štúdie realizovateľnosti.

Projekt novej trate Pribinova-Košická je aktuálne v procese zapracovania pripomienok posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Výsledky štúdie sme prezentovali Ministerstvu kultúry SR aj SND, s ktorým sme zároveň začali diskusie o vhodnom riešení samotných stavebných prác počas prevádzky divadla, ako aj výber preferovaného riešenia priestorov garáže a prípadnej náhrady parkovania. S výstavbou trate by sa mohlo začať už v roku 2027-2029.

Výsledky štúdie pre akustiku aj vibrácie nájdete na webe Bratislavy ↗︎.

Zdieľať