Obyvatelia a obyvateľky sa môžu ocitnúť v rôznych sociálnych situáciách, v ktorých je im možné poskytovať príspevky a dávky z rôznych inštitúcií. Ide o plnenia poskytované zo sociálneho poistenia, štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc.

Pomoc pre rodiny s deťmi

 • materské – vypláca ho Sociálna poisťovňa; z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Viac informácií ↗︎ >
 • tehotenské – vypláca ho Sociálna poisťovňa; účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Viac informácií ↗︎ >
 • tehotenské štipendium – vypláca ho vysoká škola; najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Viac informácií ↗︎ >
 • vyrovnávacia dávka – vypláca ho Sociálna poisťovňa; zamestnankyni, ak je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevok pri narodení dieťaťa – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; rodičom na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Viac informácií ↗︎ >
 • rodičovský príspevok – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Viac informácií ↗︎ >
 • prídavok na dieťa – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevok na starostlivosť o dieťa - vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Viac informácií ↗︎ >
 • náhradné výživné – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; účelom je zabezpečiť výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevky dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti – skupina príspevkov, ktoré vypláca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; nezaopatreným deťom a náhradným rodičom. Ide napríklad o opakovaný príspevok dieťaťu alebo náhradnému rodičovi, alebo jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení, alebo zániku náhradnej starostlivosti. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevok na dopravu - môže poskytnúť obec rodičovi dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodinu za účelom zachovania vzťahov medzi dieťaťom a rodičom. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého – vypláca
  • centrum pre deti a rodiny (= detský domov) poskytne mladému dospelému pri odchode z centra jednorazový finančný príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia, na zabezpečenie bývania a vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie, a to najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
  • ak mu vznikol nárok na príspevok z centra, môže mladý dospelý požiadať príslušnú obec/mesto vo výške 30% príspevku poskytnutého centrom. O možnostiach podať žiadosť o príspevok hlavné mesto SR Bratislavu nájde viac informácií nižšie na tejto stránke.

Pomoc pre ľudí v sociálnej núdzi

 • dávka a príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi – vypláca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ↗︎ a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Patrí sem: dávka v hmotnej núdzi ↗︎, ochranný príspevok ↗︎, aktivačný príspevok ↗︎, príspevok na nezaopatrené dieťa ↗︎, príspevok na bývanie ↗︎. Viac informácií ↗︎
 • dávka v nezamestnanosti – vypláca ju Sociálna poisťovňa; slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti. Viac informácií ↗︎
 • príspevky na podporu zamestnanosti, ktoré poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nezamestnaným. Patria sem napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na dochádzanie za prácou, preplácanie rekvalifikačných kurzov a pod. Viac informácií ↗︎
 • sociálne štipendium – vypláca ho škola pre študentov denného štúdia strednej školy alebo 1. alebo 2. stupňa vysokej školy ak sa jeho rodina nachádza v nepriaznivej finančnej situácii. Talentovaní študenti majú navyše možnosť získať aj štipendium za prospech. Viac informácií nájdete na webe vašej školy.
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci - môže o ňu požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 €. Viac informácií ↗︎

Pomoc pre seniorov, chorých a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 • starobný dôchodok – vypláca ho Sociálna poisťovňa; účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Viac informácií ↗︎ >
 • invalidný dôchodok – vypláca ho Sociálna poisťovňa; účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Viac informácií ↗︎ >
 • ošetrovné – vypláca ho Sociálna poisťovňa; je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného Viac informácií ↗︎ >
 • nemocenské – vypláca ju Sociálna poisťovňa; ak bol poistenec pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Viac informácií ↗︎ >
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím – vypláca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; ide rôzne druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, napr. peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Viac informácií ↗︎ >

Iné príspevky a dávky

 • vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok – vypláca ho Sociálna poisťovňa príbuzným zosnulej osoby. Viac informácií ↗︎ >
 • príspevok na pohreb – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny príbuzným zosnulej osoby. Viac informácií ↗︎ >
 • resocializačný príspevok – vypláca ho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; je určený na resocializáciu prepusteným osobám napríklad z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, najmä na zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby, vybavenie osobných dokladov. Viac informácií ↗︎ >
 • zľavy na tovar a služby – rôzne sociálne skupiny (seniori, študenti, ľudia v hmotnej núdzi) majú často možnosť využívať zľavy, napr. pri doprave, pri poplatkoch pre inštitúcie, od súkromných firiem a pod. Bližšie informácie nájdete na stránkach príslušných organizácií.

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Čo budete na vybavenie príspevku potrebovať?

Hlavné mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 Zákona 305/2005 Z.z. ↗︎ príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 a to za nasledovných podmienok:

 • ak mladý dospelý o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení,
 • mal trvalý pobyt na území Bratislavy v čase jeho umiestnenia do Centra pre deti a rodinu,
 • ak mladému dospelému nebol obcou poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa citovaného zákona účinného do 31. 3. 2018.

Vyplnenú žiadosť môžete poslať poštou na adresu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty):

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy   Sekcia sociálnych vecí  Primaciálne námestie 1 814 99  Bratislava

Prípadne ju možno priniesť do podateľne magistrátu na Primaciálne námestie 1. 

Kontakt

Ak by ste mali záujem o ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.

Súvisiace články

 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac
 • 13.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce bez bariér

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce sú tu. Stromček rozsvietia už tento piatok

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Nový, spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov

  Čítať viac
 • 16.11.2023

  Podujatia

  Aj Bratislava sa zapája do iniciatívy k Svetovému dňu detí

  Čítať viac
 • 2.11.2023

  Podujatia

  Šťastné a Bratislavské! Vianoce v hlavnom meste štartujú koncom novembra

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac
 • 13.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce bez bariér

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce sú tu. Stromček rozsvietia už tento piatok

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Nový, spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov

  Čítať viac
 • 16.11.2023

  Podujatia

  Aj Bratislava sa zapája do iniciatívy k Svetovému dňu detí

  Čítať viac
 • 2.11.2023

  Podujatia

  Šťastné a Bratislavské! Vianoce v hlavnom meste štartujú koncom novembra

  Čítať viac